1621852606759_Foster_More_than_human_MEDIAPHOTO1-me.jpg
24.5.2021

Dosentti Raisa Fosterin Enemmän kuin ihminen-näyttely avautuu kesäkuun alussa Galleria Saskiassa Tam­pe­reel­la. Lapsuuden luon­to­ko­ke­muk­sia tar­kas­te­le­vat ääni- ja vi­deo­teok­set sekä kier­rä­tys­pii­rus­tuk­set he­rät­te­le­vät katsojien ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta.

Raisa Foster
19.8.2020
Ko­ro­na­krii­si on saanut ihmiset pohtimaan, mikä on heille todella mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja arvokasta. Yhtäkkiä taiteen "jär­jet­tö­myys" ja "hyö­dyt­tö­myys" tun­tu­vat­kin poik­keus­o­lois­sa mie­lek­käil­tä  – miksi näin? Taiteen merkitys on noussut esiin elämää kan­nat­te­le­va­na voimana, mutta onko myös tai­de­kent­tä pa­laa­mas­sa “ytimeensä” eli yri­tyk­seen ilmaista ja kom­mu­ni­koi­da toisten kanssa? Mitä taide voi opettaa meille it­sei­sar­vos­ta ja elämän ai­nut­ker­tai­suu­den ar­vos­ta­mi­ses­ta?
raisa-foster-51-me.jpg
29.4.2020
Tule mukaan to­teut­ta­maan pai­kal­li­nen yh­tei­sö­tans­si­teos verkossa.
raisa-foster-42-me.jpg
22.3.2020
Onko niin, että vasta ka­ta­stro­fit opettavat meille, mikä elämässä todella on tärkeätä? Eko­so­si­aa­lis­ten kriisien ai­kakau­del­la tarvitaan sys­tee­mis­tä ym­mär­rys­tä. Meidän on kysyttävä it­sel­täm­me, millaista elämää ja tietoa ar­vos­tam­me? Taide yhdistää erilaiset tie­tä­mi­sen ulot­tu­vuu­det aistisen, emo­tio­naa­li­sen ja jär­ki­pe­räi­sen.
RaisaF-me.png
6.3.2020
Hai­tal­li­set us­ko­muk­set vai­kut­ta­vat ne­ga­tii­vi­ses­ti op­pi­lai­den op­pi­mi­seen mutta myös opettajan työ­hy­vin­voin­tiin. Uskon, että opet­ta­juu­den myytit ovat myös esteitä siinä, miten voisimme rakentaa kas­va­tuk­sen avulla parempaa, in­hi­mil­li­sem­pää ja myös eko­so­si­aa­li­ses­ti kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta. Olisiko aika jo romuttaa nämä us­ko­muk­set? Ja siirtyä uu­den­lai­seen pe­da­go­giik­kaan?
RaisaFoster_Balance_still-1920x1080-me.jpg
28.2.2020
Taiteen merkitys pitäisi nähdä paljon pe­rus­ta­vam­paa laatua olevana, ih­mi­syy­teen syvästi kuuluvana ja jopa sel­lai­se­na, joka yhdistää meidät myös muihin lajeihin. Tai­tees­sa­han ak­ti­voim­me aistit, ja aistisuus on juuri se, mikä yhdistää meidät maailmaan.
raisa-foster-35-me.jpg

Raisa Foster

Sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) ja tanssipedagogiikan (Taideyliopisto) dosentti ja monialainen taiteilija. Tutkinut erityisesti taiteen mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kehittänyt tunnustusperustaisen kasvatuksen ja johtajuuden mallin yhteisöjen kehittämisen tarpeisiin.

Arkisto

Avainsanat

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019