Raisa Foster

filosofian tohtori, dosentti


taidetta ja tiedettä

ekososiaalisesta maailmasuhteesta

Straight Tracing Line

doctor of philosophy, associate professor


art and research

about ecosocial relations in the world

Taiteella täytyy mennä sinne,

mihin muilla keinoilla ei päästä.

Straight Tracing Line

With art, you must go there

where is no other access.

Raisa Foster (s. 1976) on tamperelainen filosofian tohtori, dosentti ja monialainen taiteilija. Foster on Itä-Suomen yliopiston dosentti (so­si­aa­li­pe­da­go­giik­ka, erityisesti taiteellinen tutkimus ja työote) ja Taideyliopiston dosentti (tanssipedagogiikka). Tällä hetkellä hän toimii yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston yh­teis­kun­ta­tie­tei­den laitoksella. Taiteessaan Foster yhdistelee asiantuntijuuttaan kehollisuudesta ja liikeperustaisesta työskentelystä digitaalisen median ilmaisukeinoihin luoden saavutettavia mutta runsaasti aistimuksia, tunteita ja ajatuksia herätteleviä kokonaistaideteoksia. Hänen näyttämö- ja mediateoksiaan, installaatioitaan ja piirustuksiaan on ollut esillä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hän on julkaissut useita tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä muun muassa tunnustuksen, nykytaiteen, tanssin ja ekososiaalisen kasvatuksen teemoista.

Finland-based multidisciplinary artist and scholar Dr. Raisa Foster (b. 1976) has focused on the questions of eco-social justice and sustainable life orientation for the past several years. She holds the titles of associate professor in dance pedagogy (University of the Arts Helsinki) and in social pedagogy, especially artistic research and practice (University of Eastern Finland). Currently, she works as a university researcher at the University of Eastern Finland. Originally a dance practitioner, Foster combines her expertise in body and movement with the possibilities of digital media, creating accessible but sensuously, emotionally, and cognitively stimulating total works of art. Her performances, media works, installations, and drawings have been exhibited in Finland and abroad. She has written several academic articles on the topics of recognition, contemporary art, dance, and ecosocial education. 

Viimeaikaista taidettani

Straight Tracing Line

My latest art

Hiljainen katse | Tacit Gaze (2021) – video installation, Raisa Foster & Arna Valsdóttir

Kulttuuritalo Laikku | Cultural House Laikku, Tampere Finland, 2.–24.10.2021

Laikun iso galleriatila on nyt tilakokemuksena ehjempi ja elämyksellisempi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Islantilaisen Arna Valsdóttirin ja tamperelaisen Raisa Fosterin luoma ääni- ja videoinstallaatio Hiljainen katse on hyvin lähellä aitoa luontokokemusta. ...


Mosaiikkimaisesti Laikun galleriaan toteutetut videoprojisoinnit luovat rinnakkaisia kokemuksellisia todellisuuksia, joille on yhteistä rauhallisuus, luonnonläheisyys, harmonisuus ja lempeys. Syntyy kielen ulkopuolinen tila, jossa katsoja voi levätä ja irtautua maallisista mietteistään ainakin hetkeksi.


– Katri Kovasiipi, 20.10.2021, Kulttuuritoimitus.fi

Laikku's large gallery space is now a more coherent and memorable spatial experience than perhaps ever before. The sound and video installation Tacit Gaze created by Arna Valsdóttir from Iceland and Raisa Foster from Tampere is very close to an authentic nature experience. ...


The mosaic-like video projections in Laikku's gallery create parallel experiential realities, which have calmness, closeness to nature, harmony and gentleness in common. A space beyond language is created, where the viewer can rest and detach from their everyday thoughts, at least for a while.


- Katri Kovasiipi, 20 October 2021, Kulttuuritoimitus.fi

Viimeaikaista tutkimustani

Straight Tracing Line

My latest research

Julkaisuja | Publications

 • Foster, R. (2023). The living dying body: arriving at the awareness of all life’s interdependencies through a video artwork. Research in Arts & Education, 2023(1).
 • Foster, R., Törmä, T., Hokkanen, L., & Zin, M. (2022). 63 windows: Generating Relationality Through Poetic and Metaphorical Engagement. Research in Arts and Education, 2022(2), 56–67. https://doi.org/10.54916/rae.122974
 • Foster, R., Mnemo ZIN, Keto, S. & Pulkki, J. (2022). Recognizing Ecosocialization in Childhood Memories, Educational Studies, 58:4, 560-574, https://doi.org/10.1080/00131946.2022.2051031
 • Foster, R. (2022, reprint). Visual art campaigns. In P. Leavy (ed.) Popularizing Scholarly Research. Research Methods and Practices. New York: Oxford University Press.
 • Keto, S., Foster, R., Pulkki, J., Salonen, A. O. & Värri, V.-M. (2022). Ekososiaalinen kasvatus – viisi teesiä ratkaisuehdotuksena antroposeenin ajan haasteeseen. Kasvatus & Aika, 16(3), 49–69. https://doi.org/10.33350/ka.111741
 • Foster, R., Salonen, A. O. & Sutela, K. (2022). Taidekasvatuksen ekososiaalinen kehys: Kohti kestävyystietoista elämänorientaatiota. Kasvatus 53 (2), 118–129. https://doi.org/10.33348/kvt.115918
 • Foster, R., Mansikka-aho, A. & Salonen, A.O. (2022). Ekososiaalinen sivistys osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen pohjana. In N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio & M.-P. Vainikainen (eds.) Laaja-alainen osaaminen koulussa: Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Helsinki: Gaudeamus, 204–2017.
 • Foster, R. (2022). Toiseuden moninainen kokemus: Tutkimusrunous taistelevan vammaistutkimuksen menetelmänä. Aikuiskasvatus, 42(1), 50–66. https://doi.org/10.33336/aik.115553
 • Foster, R. & Turkki, N. (2021) EcoJustice Approach to Dance Education. Journal of Dance Education. https://doi.org/10.1080/15290824.2021.1906430
 • Keto, S., & Foster, R. (2021). Ecosocialization – an Ecological Turn in the Process of Socialization. International Studies in Sociology of Education, 30(1-2), 34–52. https://doi.org/10.1080/09620214.2020.1854826
 • Järvinen, S., Foster, R., & Morris, N. (2020). Ympäristöinnostaja luontokokemusten ja ekososiaalisesti merkittävien suhteiden välittäjänä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 39–62. https://doi.org/10.30675/sa.91582
 • Foster, R., Salonen, A. O. & Keto, S. (2019). Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä. In Opetussuunnitelmatutkimus – ajan merkkejä ja siirtymiä. T. Autio, L. Hakala & T. Kujala (eds.) Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/118706/kestavyystietoinen_elamanorientaatio_pedagogisena_paamaarana.pdf
 • Foster, R. (2017). Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2017, vol 18. https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/article/view/63484
 • Foster, R. (2016). Hiljainen kosketus – kohti ekofilosofista kasvatusta. In A. Suominen (ed.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books. https://shop.aalto.fi/media/filer_public/b9/d5/b9d5af0c-c63a-43b5-bacb-6f86cbccc859/taidekasvatusymparistohuolenaikakaudella.pdf

Älä epäröi ottaa yhteyttä – vastaan mielelläni kysymyksiisi.


Please do not hesitate to contact me – I am happy to answer your questions.

White Facebook Logo Social Media Icon
Instagram Outline Logo
Flat Fill Twitter Icon

raisa@raisafoster.com

+358 50 345 1847